امیر میرزایی پنجشنبه 13 مهر 1396 10:32 ب.ظ نظرات ()
چرا زمان زیادی برای مطالعه میگذارم ولی چیزی یاد نمیگیرم؟
این مورد میتواند چند چیز را در بر گیرد که با در نگر گرفتن و مدیریت آنها میتوان بسیار خوب از پس آن برآمد.م

1_آغاز مطالعه از آسان به دشوار: 
انرژی که در آغاز مطالعه گذاشته می شود نخست باید برای خواندن مطالب میانه و متوسط سپس دشوار و در پایان آسان گذاشته شود.
2_وسواس در مطالعه:
دانش آموز یک بار مطلبی را میخواند و پس از خواندن آن دچار شک میشود که آیا آن را خوب فهمیده است یا نه. دوباره به مطالعه همان مطلب میپردازد و این روند تا بی پایان دنباله دار میشود.
3_خواندن بیش از اندازه: 
دانش اموزانی که بیش از اندازه درس میخوانند و یا زمان بسیاری برای یک مطلب میگذارند، از شدت حالت های روانی و عصبی خود رنج می برند و وانمود به خستگی و زدگی می کنند.
4_بلندخوانی به هنگام مطالعه: 
بلند خوانی موجب میشود که ماهیچه‌های فک و زبان همواره در جنبش باشند، تارهای صوتی پیوستخ منقبض و منبسط میشوند و اینها فرد را خسته میکند و همچنین صدا یکی از بهترین فاکتورهای برهم زننده تمرکز و کاهش بازده یادگیری است.
5_مطالعه کردن در هنگام راه رفتن:
یکی از دلیل های خستگی زودهنگام و کاهش زمان مطالعه است، کاهش تمرکز مهمترین مشکل این مورد می باشد.